הכנסת כלה

$95,732 of $95,000 raised

raised by 312 people in 4 months

 

א וויי געשריי פון אונזער ברידער.

 

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע פון א שטוב מיט קינדער, מיט א שיינע פרנסה, א יוד א תלמוד חכם, א יוד וואס לערינט נאך היינט ווען די מצב טוט נאר ערלויבן.

דאס רעדל האט זיך נעבעך געגעבן א דריי און עס האט אים באטראפן צרות יגון ואנחה מיט אלע פירושים.

בני, חיי, ומזוני.

בני: פארשידענע מיטמאכענישן מיט אפאר פון זיינע קינדער, וואס מען קען נישט ארויסשרייבן, יעדע איינע פון זיי איז ווערט א קאמפיין פאר זיך.

חיי: ער איז נעבעך נישט געזינט און ליגט נעבעך אין בעט רוב פון די טעג.

מזוני: פארשטייט זיך אז זיין פרנסה האט ער פארלוירן, דאך ווען ער קען טוט ער פארשידענע השתדלות פאר פרנסה פרובירענדיג נישט צו פאלן צו לאסט אויף אנדערע.

די מצב איז זייער ביטער.

אבער ב״ה מ׳האט א שידוך געטוהן מיט א קינד און מען דארף האבן פאר די מינימאלע הוצאות וואס איז א גאנץ יאר אויך נישטא. אבער מען שטיפט טאקע דורך, מיט די הילף פון פארשידענע גוט הארציגע יודן וואס צורייסן זיך צו העלפן דעם איד.

אבער אידן רחמנים בני רחמנים. דאס לעבן פון דעם איד איז ווי א צו׳מזיק׳טער קאר וואס פארט אויף א שרעקליך צו׳מזיק׳טער וועג, עס איז גאר ביטער ווער עס פארט אזוי.

דאס וועג קענען מיר ליידער נישט פארעכטן, דאס איז נעבעך זיין ביטערע גורל. אבער מיט געלט קען מען מאכן אז די רייד זאל כאטש זיין אביסל באקוועמער, אביסל פארגרינגערן זיין שרעקליכע ווייטאג. געלט פאריכט אביסל דעם קאר מען זאל נישט שפירן אזוי שטארק דעם צוהאקטן וועג.

טייערע ברידער מיט געלט לייגט מען א באנדאזש אויף א צובלוטיגטן וואונד.

הארציגע ברידער, מיט געלט ווישט מען אפ די טרערן, עס איז בכלל נישט קיין משל עס איז א פשוט׳ע מציאות דער איד וויינט, ער וויינט מיט ביטערע טרערן צו זיינע גוטע פריינד, ״העלפט מיר ארויס״, ס׳איז אים נעבעך גרויסע ביזיונות, ווייל ווי געשריבן איז ער אליינס געווען א שיינע בעל פרנסה. אבער ער האט נעבעך נישט קיין אנדערע ברירה.

 

אין זכות פון די מצוה זאלט איר געבענטש ווערן מיט

בניי, געזונטע, לעכטיגע, ערליכע קינדער

חיי, לאנגע געזונטע יארן

מזוני, פרנסה בריווח עשירות מיט הרחוות הדעת.

פאר אייך און די גאנצע משפחה.

 

 

;
$95,732 of $95,000 raised

raised by 312 people in 4 months

Created by

Chayim V'chesed
February 2019

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Avraham Bronstein donated

1 month ago $2.00

Avraham Bronstein donated

1 month ago $1.00

Anonymous donated

2 months ago £1.00

Anonymous donated

3 months ago $180.00
In honor of Af feder my kozen shlomo yoel feder

Abraham Karpen donated

3 months ago $50.00
In honor of A F Feder (amk)

Anonymous donated

3 months ago $2.00
In honor of הצדיק ר׳ יואל קאהן שליטא והמבין יבין

Yoel Englander donated

3 months ago $200.00
In honor of Avrumi Schiff

Bobs Commercial Material Handling donated

3 months ago $72.00
In honor of R' usher yakov mentzer

Anonymous donated

3 months ago $220.00

כל העסקנים donated

3 months ago $52.00
In honor of דער מתחיל במצוה פנחס שיפף שליט׳א

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of Pinches you did it!

Chayim V'chesed donated

3 months ago $20.00
In honor of Pinchus Schiff

The Fried Family donated

3 months ago $1,100.00
העסקן הדגול רב פעדער

Shloimy Green donated

3 months ago $18.00
Pincus Schiff

Meir Blumenfeld donated

3 months ago $50.00
Pincus Schiff

The Fried Family donated

3 months ago $1,100.00
העסקן הדגול רב פעדער

Shloimy Green donated

3 months ago $18.00
Pincus Schiff

Meir Blumenfeld donated

3 months ago $50.00
Pincus Schiff

Burich Hersh Fulop donated

3 months ago $200.00
מיין חשובע איידעם פנחס

יודל פעדער donated

3 months ago $52.00
In honor of יודל פעדער לכבוד מיין טאטע ר' אברהם אפרים פעדער

Sruli R From Salka donated

3 months ago $720.00
The Schiff Family

Benjamin Kolman donated

3 months ago $26.00
In honor of Our beloved Usher Yankey

Chaim H. Shnitzer donated

3 months ago $200.00

Joel Rubin donated

3 months ago $250.00
In honor of חיים ארי' רייך / מנשה ראזענבערג

יצחק הערשקאוויטש donated

3 months ago $500.00
In honor of פנחס שיפף. אשריך אז די גייסט און די טאטעס דרכים. אשרי יולדתך

Chaimy Stern donated

3 months ago $250.00
Pincus Schiff

Ben Zion Landau donated

3 months ago $560.00
Avrum Schwartz Rosh Hakuel

Moshe Wolf Jacobowitz donated

3 months ago $360.00
Menashe Rosenberg

Hershel Niderman donated

3 months ago $1,000.00
Anshi, Yanki & Yayki

אברהם אפרים פעדער donated

3 months ago $200.00
In honor of the biggest young עסקן ר׳ פנחס שיף און ר׳ יואל קאהן

Anshel Niderman donated

3 months ago $3,000.00
Yaiky/Yanky a heart of butter

Meshilem Kraus donated

3 months ago $360.00
In honor of הרב ר חיים שלמה ל

Yael donated

3 months ago $100.00
In memory of Chaya Rochel bat Yakov reuven

קלמן אליעזר דזאברא donated

3 months ago $460.00
In honor of אפרים פעדער

Ari Grunhut donated

3 months ago $36.00
In honor of R' Chaim Shlome Leifer the best shadchan.

Shmilu Meisels donated

3 months ago $720.00
In honor of The best Shadchen Chaim Shlome Leifer

Moses Steinberg donated

3 months ago $200.00
In honor of Avrumi Schiff

Sandey Goldberger donated

3 months ago $2,500.00
Harav R' Yoel Kohn

Shlome Feder donated

3 months ago $1,000.00
Hazadek R' Efroyim Feder

Yoel Silberstein donated

3 months ago $360.00
his chavrusa Yoel Ber Witreol

Avrumey Yermiyash donated

3 months ago $120.00
Yankov Yosef

Mendy Gutman donated

3 months ago $40.00
Yanky Niederman

Elya Spitzer donated

3 months ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Anonymous donated

3 months ago $360.00
In honor of R' Usher Yakov

שאול בראך donated

3 months ago $360.00
In honor of חיים ארי' רייך / מנשה ראזנבערג

Nathan Friedman donated

3 months ago $360.00
In honor of j kohn

JOSEPH SINAY donated

3 months ago $360.00

Yoel Leifer donated

3 months ago $100.00
In honor of חיים שלמה לייפער the honest שדכן

Anonymous donated

3 months ago $100.00

Yehuda Rosman donated

3 months ago $100.00

Hachnos Kallah/y Salamon donated

3 months ago $36.00
In honor of Malky & yossi salamon

C Goldstein donated

3 months ago $200.00
In honor of Yitty Schiff

הירצקא בודעק donated

3 months ago $400.00
In honor of חיים ארי רייך / מנשה ראזענבערג

Anonymous donated

3 months ago $36.00

Yitzchok Meir Schwartz (BP) donated

3 months ago $300.00
In honor of חיים ארי רייך / מנשה ראזענבערג

Sinay Matyash donated

3 months ago $360.00
In honor of R' mendel kohn

S Wieder donated

3 months ago $202.00
In honor of Yitty Schiff

Anonymous donated

3 months ago $20.00

Elya Muller donated

3 months ago $36.00
In honor of Yanky menczer

הב' דוד יעקב פעדער donated

3 months ago $100.00
In honor of לכ' מיין חשוב'ע טאטע ר' אברהם אפרים נ"י

Abraham Lax donated

3 months ago $20.00
In honor of Malky and Yossi Salamon

Josef Kaff donated

3 months ago $36.00
In honor of איש החסד אשר יעקב מענצער

Yoely M. donated

3 months ago $72.00
In honor of Yossy and malky salamon!

Joel Katz donated

3 months ago $50.00
In honor of Jacob Menczer

Luzer Landau donated

3 months ago $80.00
In honor of My dear chavrusa yermy w!

Mordechai Fish donated

3 months ago $60.00
In honor of Yermy w

Mordechai Ungar donated

3 months ago $72.00

Anonymous donated

3 months ago $200.00

Pessy donated

3 months ago $72.00
In honor of MALKy salamon

Abraham Oberlander donated

3 months ago $72.00
In honor of Jacob Menczer

Ari Greenfeld donated

3 months ago $36.00
In honor of Jacob Menczer

Kalman Schwartz donated

3 months ago $72.00
In honor of Usher Yakov Menczer

Isaac Menczer donated

3 months ago $72.00
In honor of Uscher Yanky Menczer

M Lowenstein donated

3 months ago $100.00
In honor of Yakov Niederman

Yossi Lax donated

3 months ago $36.00
In honor of Malky Solomon בןר אברהם דודלע"נ יהוסף

Anonymous donated

3 months ago $36.00

Yoely Landau donated

3 months ago $200.00
In honor of Reb Yisroel Moshe Weiss

Mordechai Kraus donated

3 months ago $60.00
In honor of Yermy W

Aryeh Mendlowic donated

3 months ago $72.00

Yitzchok Friedman donated

3 months ago $72.00
In honor of my best shvuger Pinches

Lipa Fekete donated

3 months ago $52.00
In honor of Yermy W

Yakov Krausz donated

3 months ago $20.00
In honor of Yermy W

Isaac Nussencweig donated

3 months ago $200.00
In honor of Yoel b witriol

All Askonem donated

3 months ago $40.00
In honor of all askonem

Chesky Brach donated

3 months ago $720.00

Moshe Shia Jacobowitz donated

3 months ago $72.00
In honor of Yermi witriol

S Brown donated

3 months ago $36.00
In honor of Y. Witriol (DNR

Yoeli Rosenberg donated

3 months ago $20.00
In honor of Yermy W

Anonymous donated

3 months ago £10.00

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of Yermi Witriol

Israel Weber donated

3 months ago $50.00
In honor of Pinches Shiff

Y S Markowitz donated

3 months ago $100.00
In honor of R' mendel kohn

Ari Rosenberg donated

3 months ago $144.00
In honor of Yisroel Moshe Weiss

Anonymous donated

3 months ago $36.00
In honor of Alona bat Etel

Gavi Kahn donated

3 months ago $200.00
In honor of YERMI

Chaim Fisch donated

3 months ago $40.00
In honor of Yakov Niederman

Anonymous donated

3 months ago $360.00
In honor of טוב שכן...מאח רחוק

Yoley Lebovits donated

3 months ago $72.00
In honor of Pinches schiff

Raizel Meyerowitz donated

3 months ago $100.00
In honor of Usher Yakov Menczer

Shlomie Singer donated

3 months ago $240.00
In honor of ר אברהם ובנו העסקן פנחס יואל
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Campaigns

RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month

RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

“When I was a baby, my parents abandoned me in the stairwell of an apartment building. I know in my heart that it was a blessing: I was adopted by t

More Info >

Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless

Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Chaya. My husband Eliyahu and I made aliyah six years ago. He is a ger tzedek and we were so thrilled to have the opportunity to com

More Info >

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael

ADD YOUR NAME HERE: The Gedolim Are Gathering To Pray For the Children of Klal Yisrael
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Rosh Chodesh Sivan is here, and that means the continuation of a tradition which has taken place for hundreds of years: The recitation of Tefilas HaSh

More Info >

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live

Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello my name is Tali   Two weeks ago, we lost my husband, Rabbi Dovid Sher a”h, father of our five young children, after a long and horrible

More Info >

Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless

Struck By Fire - We and Our 8 Children Are Now Homeless
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, we are the Barak family. Last week an electrical fire started in our home in the middle of the night … Baruch Hashem, we were able to get all

More Info >

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home

Matisyahu family emergency fund: My kids lost their mom, now they're losing their home
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Avi Matisyahu. I am Baruch Hashem a father to 11 children, 7 still at home. We live in a 2-room apartment.   8 years ago my

More Info >

Help for pesach

Help for pesach

I wanna help my family in israel by sending them 6500 for pesach, my sister has a family of 13 kids ke"h.  please help me reach my goal. "mi keamchu

More Info >

Support

Support

More Info >

Handicapped ramp

Handicapped ramp

Over Shavous my daughter tripped and as you can see the board is fully off. The ramp is swaying and my mother who has trouble walking is afraid to wal

More Info >

Passover food for the poor

Passover food for the poor

Hi. My name is Pinchas Shaer.  I really don't have a heart-wrenching story to tell.  Just a plain request.  I have had the merit to giv

More Info >

EMERGENCY HELP FUND

EMERGENCY HELP FUND

A family member of mine, is about to be thrown out on the streets of isael due to non payment , she had a very hard year and she coudnt afford to pay

More Info >

Two Weeks until My Daughter's Wedding ... And I Am Knocked Off My Feet By Cancer

Two Weeks until My Daughter's Wedding ... And I Am Knocked Off My Feet By Cancer
Verified campaign
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hello, my name is Alexander Kochman. I am a father of six beautiful children ka"h, and I was recently diagnosed with cancer. For a long time I expe

More Info >
See more campaigns

Latest Donations

Anonymous donated

35 min ago $1.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

41 min ago $101.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 hours ago $1.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Refuah Shlema Pesha Shifrah

Anonymous donated

7 hours ago ₪52.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Elise Esther Marciano

Victoria Mosher donated

8 hours ago $25.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In memory of Rachel Thaler

Jesss donated

9 hours ago $20.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of HaShem

Jesse donated

9 hours ago $15.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of HaShem

Anonymous donated

10 hours ago $54.00
Help Support Eliyahu Moscowitz's Family

Anonymous donated

13 hours ago $18.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

21 hours ago $18.00
Family of Six Evicted copy

Anonymous donated

1 day ago $10.00
URGENT: Rebbetzin SY Rigler seeks help so a widow in Yerushalayim won't become homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
Help Shlomo Yitzchuck survive stage 4 cancer, he CANNOT get his treatments without the money raised immediately
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $36.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $18.00
URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Hendy Tauber donated

1 day ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

1 day ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!
In memory of BORIS NIYAZOV

Frumi And Saifo Marasow donated

1 day ago $100.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

א איד donated

1 day ago $80.00
Help a mother of 6
In honor of מיין הארץ גייט אויס פאר דיר, נאר די באשפער ווייסט ווי שווער די ארבעטס און ווי אמתדיג די ביסט

Miriam Singer donated

1 day ago $18.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $5.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Miriam Singer donated

1 day ago $18.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

1 day ago $50.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Caved donated

1 day ago $20.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

1 day ago $2.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Leah Rivkin donated

1 day ago $18.00
Assisting an angel's family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Joseph Goldberg donated

1 day ago $18.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago ₪50.00
GINSBURG FAMILY EMERGENCY FUND: Please Help a Devastated Family
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Menachem Ely donated

1 day ago $50.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Bill McCaulley donated

1 day ago $25.00
URGENT: Help Save My Family!
In honor of Gay Pride Month

Menachem Ely donated

1 day ago $36.00
URGENT: Help Save My Family!

Anonymous donated

1 day ago $10.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Miriam Gee donated

1 day ago $50.00
URGENT PIDYON SHVUYIM: Father of 4 Being Held in Polish Prison. If We Pay the Fine, He Can Come Home. PLEASE HELP
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Zizi Yaes donated

1 day ago ₪40.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Yaes familly

Eli Jayson donated

1 day ago $37.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $6.00
RAV SHIMON GALAI’S BLESSING FOR YOUR CHILDREN: Marry Off 36 Orphans This Month
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Tsvi Stern donated

1 day ago $18.00
Help a mother of 6
In honor of מפרסם זיין גוטע שיעורים

Anonymous donated

1 day ago $26.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $180.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Avi Lapidos

Don Miller donated

1 day ago $100.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Refuah sheleimah for Moshe Refoel ben Hadassah

Anonymous donated

1 day ago $10.00
Yehuda ShliachTzibur - Mikvah Campaign
In honor of 3g

Menachem Friedman donated

1 day ago $18.00
Two Days Until We, And Our Five Kids, Are Gd Forbid Homeless
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Miriam Lipchik donated

1 day ago $18.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of שלמא יצחק מנחם מנדל הלוי

Harvey Danziger donated

1 day ago $10.00
URGENT: Help Save My Family!

SHLOMO FINKEL donated

1 day ago $250.00
Hachnosas kallah Yeshiva Shaar Hatalmud

Anonymous donated

1 day ago $25.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah

Marlie Hirschhorn donated

1 day ago $200.00
Sarah's Complete Refua
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Blimy Weiss donated

1 day ago $180.00
Mikvah Sara Laya Binyan Liba - Inwood Mikvah
In honor of Perel Leah bas Hadassah Rochel

Anonymous donated

1 day ago €3.00
Sher Family Emergency Fund: We lost our dad, please help us live
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.